ข่าว : ประชาสัมพันธ์เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลานเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลานเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน
     
**ในระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือนสิงหาคม 2563**
     
***ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป
     
**ณ สำนักสงฆ์ป่าแม่ลานผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาส่วนตำบลแม่ลาน ประกาศเมื่อ :