ข่าว : ***ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน เข้าร่วมสังเกตุการณ์****

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์**เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ โครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     
***ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2561 ณ สำนักสงฆ์ป่าแม่ลานผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประกาศเมื่อ :