ข่าว : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

รายละเอียด  : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561 ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503ผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประกาศเมื่อ :