**** ประชาสัมพันธ์เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลานเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน    **** รู้ทันโรคพิษสุนัขบ้า    **** ***ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน เข้าร่วมสังเกตุการณ์****    **** เชิญชวนสมัครจิตอาสา    **** ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 
แม่ลานทั้งตำบลหาอะไรก็เจอ
QRCODE : WWW.PTN-MAELAN.GO.TH
26 พฤศจิกายน 2553
:::::::::::::::::::::