ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านต้นซ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
349
21 ก.พ. 2563
62 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day ดาวน์โหลดเอกสาร
95
04 ก.พ. 2563
63 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
396
24 ม.ค. 2563
64 ฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
369
21 ม.ค. 2563
65 เชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เข้ามาใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
366
07 ม.ค. 2563
66 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีทีดินและส่ิงปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
358
03 ม.ค. 2563
67 เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
349
24 ธ.ค. 2562
68 ประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
305
02 ธ.ค. 2562
69 กิจกรรมการออมแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 พ.ย. 2562
70 ประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
358
28 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21