ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
17 ต.ค. 2562
22 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ต.ค. 2562
23 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 ต.ค. 2562
24 ประชาสัมพัน์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
16 ต.ค. 2562
25 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
14 ต.ค. 2562
26 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
161
14 ต.ค. 2562
27 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
14 ต.ค. 2562
28 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 ต.ค. 2562
29 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 ต.ค. 2562
30 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16