ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 เม.ย. 2563
12 ประกาศตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับพื้นที่ลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 มี.ค. 2563
13 ประกาศตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านต้นซ่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
21 ก.พ. 2563
14 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 ม.ค. 2563
15 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีทีดินและส่ิงปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ม.ค. 2563
16 ประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ธ.ค. 2562
17 ประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ต.ค. 2562
18 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
17 ต.ค. 2562
19 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ต.ค. 2562
20 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
16 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14