ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 ส.ค. 2563
2 ประกาศเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ส.ค. 2563
3 ภาคผนวกแนบท้ายประกาศเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ส.ค. 2563
4 ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ก.ค. 2563
5 การประเมิืนความพึงพอใจในการให้บริการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ก.ค. 2563
6 รายงานสรุปจำนวนผู้มาลงทะเบียนขอมีสิทธิ์ื์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 มิ.ย. 2563
7 รายงานสรุปจำนวนผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 มิ.ย. 2563
8 รายงานผลผู้มาชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 มิ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 มิ.ย. 2563
10 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16